Campagne “Rijden zonder Invloed” voor ROV Oost-Nederland

Steekwoorden Verkeersveiligheid, alcohol, drugs, zware medicijnen, gedragsverandering, preventie, samenwerken Het projectROV Oost-Nederland is een netwerkorganisatie en expertisecentrum op het gebied van verkeersveiligheid voor de provincies Gelderland en Overijssel. Eén van hun speerpunten is het terugdringen van rijden onder invloed van alcohol, drugs of zware medicijnen. Een consortium, naast XTNT bestaande uit Responsible Young Drivers en…

Change is cool: handvatten voor fietsstimulering

Steekwoorden Fietsstimulering, spitsmijden, evaluatie, werkgevers- en werknemersaanpak, Beter Benutten, kennisdeling Het projectBeter Benutten zet al jaren in op het stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto. In het hele land is hierdoor veel ervaring opgedaan met fietsstimulering. Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontstond de behoefte om de kennis…

Slimme routegeleiding hefbrug Waddinxveen

Steekwoorden Congestie, PR-campagne, gedragsmaatregelen, samenwerken, dynamische routeinformatie Het projectHet doel van dit project is het verleiden van automobilisten om via een andere route van en naar Waddinxveen te rijden dan via de meest logische route: over de hefbrug. De historische hefbrug over de Gouwe sluit aan op de provinciale weg N207. Bij deze aansluiting ontstaan…

Gedragsinterventie fietsparkeren bij station Veenendaal

Steekwoorden Foutgeparkeerde fietsen, stationsgebied, sociale beïnvloeding (normen), informeren, doorbreken gewoontes Het projectHet station Veenendaal Centrum heeft twee sporen en aan weerszijden fietsparkeervoorzieningen. Het station beschikt over voldoende parkeerplekken om alle fietsen te stallen, maar kampt desondanks met een fietsparkeerprobleem: stallingen aan de stadskant staan overvol terwijl stallingen aan de zuidkant grotendeels leeg staan. Door ruimtegebrek…

Gebiedsgericht spitsmijden Beter Benutten Vervolg (IMMA) Provincie Utrecht

Steekwoorden (Avond)spitsmijden, belonen, gedragsverandering, app, Beter Benutten, ervaren, kentekenregistratie, tijdmijden, thuiswerken, fietsen en reizen met openbaar vervoer Het projectNo Spits Today richt zich op de spitsreiziger die in de avondspits vertrekt vanuit een van de economische kerngebieden in Midden Nederland en een bestemming heeft binnen 15 kilometer daarvan. De doelgroep wordt bepaald via kentekenregistratie, een…

Omgevingsmanagement bij de Renovatie Velsertunnel

Steekwoorden Draagvlak, Stakeholders betrekken, Van tegenstand tot medestand, omgevingsmanagement Het projectIn 2016 was de Velsertunnel in het kader van grootschalige renovatiewerkzaamheden voor een periode van 9 maanden volledig afgesloten voor al het verkeer. Om de regio bereikbaar te houden heeft Rijkswaterstaat een bereikbaarheidsplan opgesteld met daarin het kader voor de in te zetten verkeers-, mobiliteits-…

Werkgeversbenadering Brabant mobiliteitsnetwerk

Steekwoorden Brabant mobiliteitsnetwerk, mobiliteitsmanagement, communities, verbinden, inspireren, activeren, samenwerken, snelfietsroutes, fietsregisseur Het projectMobiliteit is voor Brabant van levensbelang. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van economische toplocaties. Het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) verbindt partijen die vanuit een gedeelde visie en ambitie samenwerken aan concrete oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken op economische toplocaties (denk aan campussen), langs corridors (zoals…

Zuid-Holland bereikbaar met Smart Mobility

Steekwoorden Smart mobility, Maastunnel, minder hinder, reisinformatie, samenwerking Het projectEr staan grote werkzaamheden op de planning op het wegennet in Zuid-Holland, zoals de renovatie van de Maastunnel. Het weggennet, dat nu al zwaar belast is, zal te maken krijgen met verminderde capaciteit. Bij de voorbereiding van de verschillende hinderprojecten in de regio werken de wegbeheerders…

ITS en de gebruiker

Steekwoorden ITS, gedrag, smart mobility, gebruiker Het projectWie Smart Mobility zegt, denkt aan technische hoogstandjes. En die zijn er ook volop. De techniek beïnvloedt ons gedrag en ons gedrag beïnvloedt op haar beurt (de ontwikkeling van) de techniek. Een wederzijdse afhankelijkheid dus, waar wij de aandacht voor hebben, die binnen Smart Mobility nog vaak ontbreekt.…